Condicions generals d’accés

CONDICIONS GENERALS D’ ACCÉS, ÚS I VENDA DE LA PÀGINA WEB
WWW.JOSEMESTRE.COM DE JOSÉ MESTRE, S.A.

1. INTRODUCCIÓ

Si l’ usuari no estigués d’ acord amb el contingut de les presents condicions generals de navegació haurà d’abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

L’ usuari declara ser major d’ edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents condicions generals. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’ accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts dels esmentats serveis, tenen lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’ accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix subscripció, prèvia ni cap registre. Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l’ ús que l’ usuari pot fer de las mateixes, estan subjectes a les presents condiciones generals d’ ús així com també, a les eventuals condiciones específiques que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent a l’ autoritzada està expressament prohibida.

Com fabricant i distribuïdor autoritzat de les marques ofertades en aquesta web, JOSÉ MESTRE, S.A. respectarà en tot moment la normativa de protecció de la propietat intel·lectual.

L’ usuari declararà conèixer i acceptar les condicions generals de contractació, així com qualsevol altres de caràcter particular o específic que poguessin establir-se de cara a l’ adquisició de determinats productes de la tenda online www.josemestre.com i que seran degudament indicades en pantalla durant la navegació.

2. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PRESENT WEB

Les dades identificatives del responsable de la present web son los següents:

Titular: JOSÉ MESTRE, S.A.
C.I.F.: A59943571
Direcció: C/Providència, 70
Població: 08024 – Barcelona
Telèfon: 932857040
Contacte: gemma.mestre@josemestre.com

JOSÉ MESTRE, S.A. disposa de Registre Sanitari núm.: 39.04443/B

Dades del Registre:
Registre Mercantil de: BARCELONA
Fulla: B-31869
Foli: 36
Tomo: 22132
Llibre: 6920/2003
Secció: 13

 

3. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

Com proveïdor del servei, JOSÉ MESTRE, S.A. es troba obligada a prestar els serveis ofertats por la present web als usuaris finals, a garantir eficaçment el secret de las comunicacions que poguessin existir amb l’ usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment es poguessin plantejar.

JOSÉ MESTRE, S.A. podrà modificar de manera unilateral i en qualsevol moment que estimi oportú, la configuració de la present web, las condicions del servei i del seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva.

La distribució dels productes adquirits serà realitzada per tercers especialitzats en aquests serveis i contractats a aquests efectes.

 

4. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI FINAL

En tot moment, l’ usuari final ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present web d’ acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de JOSÉ MESTRE, S.A. o tercers. En aquest sentit, l’ usuari final garanteix que les activitats que desenvolupa a través de la present web s’ adequarà a la llei, la moral, l’ ordre públic, les bones costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom e imatge comercial de JOSÉ MESTRE, S.A., per a altres usuaris de la web o tercers.

L’ usuari final no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició JOSÉ MESTRE, S.A. cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, no obstaculitzarà el bon funcionament de la web, no causarà problemes tècnics de cap índole, no transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web, ni intervindrà o alterarà el correu electrònic d’altres usuaris.

L’ usuari es responsable exclusiu sobre la veracitat de los dades introduïdes, en el cas de que ho fes per qualsevol circumstància.

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMIENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

JOSÉ MESTRE, S.A. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc web i dels seus serveis. D’aquesta forma, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web. En qualsevol cas, JOSÉ MESTRE, S.A. realitzarà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la seva web.

JOSÉ MESTRE, S.A. no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es poguessin produir por la utilització, per part de l’usuari, d’ un navegador d’ una versió no actualitzada o insegura, així com per l’ activació dels dispositius de conservació de claus o codis d¡ identificació de l’ usuari registrat en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.

JOSÉ MESTRE, S.A. ha implantat totes las mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades de caràcter personal facilitats per l’ usuari; malgrat això, no es garanteix l’ absència de virus ni d’altres elements en els continguts de la present pàgina web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) de l’ usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

La tenda online www.josemestre.com s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels dany i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus en els continguts i que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

L’ usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per JOSÉ MESTRE, S.A. amb informació procedent de font internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errades. Per això, l’usuari exonera JOSÉ MESTRE, SA de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.

 

6. PROPIETAT INTELECTUAL

Tots els drets sobre el contingut de la present web pertanyen a JOSÉ MESTRE, SA excepte aquells d’empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i que estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips, frames, banners, software i els seus diferents codis, fonts, objectes, etc. d’aquesta web són propietat de JOSÉ MESTRE, SA, que posseeix legítimament i en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos .

L’usuari que accedeixi a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda. Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web i la titularitat sigui d’empreses col·laboradores de JOSÉ MESTRE, SA els són aplicables, igualment, les presents condicions, llevat de pacte en contra. Queda terminantment prohibida l’alteració d’aquest web per part de l’usuari.
JOSÉ MESTRE, SA vetllarà perquè els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori i perquè no fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

 

7. VÍNCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

No es podrà establir cap vincle al portal des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de JOSÉ MESTRE, SA. En el cas que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per JOSÉ MESTRE, SA, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos.

Els enllaços que aquest web pogués contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. En tot cas, JOSÉ MESTRE, SA s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

 

8. CONDICIONS DE VENDA

8.1. Condicions generals de compra i acceptació.

Les presents condicions generals de contractació regularan expressament les relacions comercials que sorgeixin entre JOSÉ MESTRE, SA i els usuaris o clients que adquireixin els productes oferts per aquesta societat a través de la botiga online www.josemestre.com

Les mateixes han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria i concretament, d’acord amb el que estableixen els següents textos legals: Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998. Reial Decret Legislatiu 1/2007 Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Llei 7/1996 d’ordenació del comerç minorista. Llei 59/2003 sobre signatura electrònica

Tant la navegació com l’adquisició de qualsevol dels productes de la botiga en línia www.josemestre.com, suposa l’acceptació com a usuari, sense reserva de cap mena, de totes i cadascuna de les subsegüents condicions generals de contractació així com, si cas, de les condicions particulars o específiques.

 

8.2. Informació prèvia a la contractació.

JOSÉ MESTRE, SA, informa que el procés de compra dels productes oferts a la seva botiga en línia www.josemestre.com ve detallat expressament en l’apartat denominat “Guia de compra” al qual es pot accedir igualment a través de l’enllaç que s’inclou en el menú de la present web ..

L’usuari declara conèixer i acceptar de manera expressa el que recullen els apartats anteriors.

 

8.3. Registre de l’ usuari.

L’usuari es podrà registrar, en finalitzar la comanda emplenant el formulari habilitat a l’efecte en l’apartat “Finalitzar Compra”. Un cop emplenats els camps obligatoris i acceptats els termes, condicions i política de privacitat, l’usuari rebrà una confirmació al compte de correu electrònic que hagi facilitat a l’efecte de notificació, entre d’altres.

Els codis identificatius i claus d’accés a la botiga en línia www.josemestre.com tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l’usuari registrat comunicar a JOSÉ MESTRE, SA els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.

És responsabilitat de l’usuari, tal com ho estableixen les presents condicions generals del servei acceptades per tot usuari que navega per www.josemestre.com, prestar la diligència deguda per impedir l’accés i / o utilització de la botiga en línia www.josemestre.com per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives. Així mateix, l’usuari registrat és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que d’això es puguin derivar.

En tot cas, serà responsabilitat de l’usuari registrat l’ús adequat de la botiga en línia www.josemestre.com i la custòdia dels codis d’accés o claus identificatives, i no podrà utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les presents condicions.

L’usuari podrà en tot moment donar-se de baixa de forma automàtica com a usuari de www.josemestre.com, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho al Servei d’Atenció al Client trucant al número 932.857.040 o per correu electrònic a l’adreça contacto@josemestre.com

JOSÉ MESTRE, SA es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i contrasenya i per tant, l’accés a aquest web d’aquells usuaris que no respectin el que estableixen els termes i condicions que regeixen la navegació per la web en general, de la botiga en línia www. josemestre.com en particular.

 

8.4. Formalització de la Venda

8.4.1. Productes oferts.

www.josemestre.com mostrarà en cada moment els productes a la venda juntament amb algunes de les seves característiques pròpies i el preu. JOSÉ MESTRE, SA es reserva el dret a decidir en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris o clients a través de www.josemestre.com. D’aquesta manera, JOSÉ MESTRE, SA podrà en qualsevol moment afegir nous productes als ja inclosos, els quals es regeixen pel que disposen les condicions generals en vigor en aquell moment. Així mateix JOSÉ MESTRE, SA es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís a qualsevol dels productes oferts a la botiga online www.josemestre.com.

 

8.4.2. Indicació de preus dels productes.

El preu de cada producte apareixerà en pantalla. Els preus en pantalla vindran indicats en Euros.

 

8.4.3. Disponibilitat.

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat d’estoc dels mateixos.

 

8.4.4. Quota de preparació i desplaçament.

Les despeses en concepte de manipulat embalatge, conservació, transport i lliurament de la comanda són variables en funció de l’ import de la comanda i segons les taules adjuntes:

* Per a enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, s’inclou el cost dels aranzels des d’Espanya en els ports, però les despeses internes que es generin i impostos de cadascuna d’aquestes comunitats són a càrrec del client.

Per enviaments a Països de la Unió Europea es detalla el cost dels ports en la següent taula:

Països de la zona G1: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Holanda, Itàlia i Luxemburg.
Països de la zona G2: Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Grècia, Irlanda, Letònia i Lituània

 

8.4.5. Formalització de la compra.

Un cop efectuada la compra l’usuari visualitzarà la conformitat de la seva comanda en pantalla, podent descarregar en qualsevol moment el document a la secció “el meu compte” sempre que l’usuari disposi d’aquesta. Així mateix, rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la compra. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

El client rep per correu electrònic o correu postal la factura de la seva comanda.

 

8.4.6. Seguiment de la comanda

El client podrà contactar igualment amb el servei d’atenció al client al nombre 932.857.040 dins l’horari laboral establert o enviant un email a contacto@josemestre.com

 

8.4.7. Entrega de la comanda.

En el cas que el client no pogués estar present en el moment del lliurament, la comanda serà lliurat a qualsevol altra persona que es trobi en el domicili indicat i que sigui major de 18 (divuit) anys. La botiga online www.josemestre.com entén que el client que ha realitzat la comanda, autoritza a la persona que en aquest moment està en el domicili del client a recollir la comanda en el seu nom. Per tant, queda sota l’exclusiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer per a la recepció i acceptació de la compra al domicili de lliurament.

El lliurament de la compra es realitzarà a l’adreça indicada pel client, havent de signar el receptor l’albarà de lliurament corresponent. El repartidor farà entrega d’un albarà de transport que haurà de ser signat per la persona que rebi la comanda. En cas que es detecti qualsevol incidència en el moment del lliurament, haurà de deixar-ho escrit en l’albarà del transportista.

JOSÉ MESTRE, SA a través de la botiga online www.josemestre.com no es fa responsable de la impossibilitat d’efectuar un lliurament a causa de direccions errònies introduïdes per l’usuari al portal web en el moment d’efectuar la compra.

En cas d’impossibilitat de lliurament, el transportista intentarà contactar amb el client (sempre que s’hagi registrat un telèfon del client). Si no fos possible, es deixarà una notificació al domicili per establir la pròxima entrega (amb un màxim de 2 intents), havent d’assumir el client el cost total d’una tercera entrega.
Horari de repartiment: de dilluns a divendres (laborables) des de les 9:00 fins a les 19.00 hores al domicili que el destinatari hagi indicat prèviament.

 

8.4.8. Enviament de la factura

L’enviament de la factura derivada de la compra de qualsevol dels nostres productes a través de la página web, serà via telemàtica, mitjançant correu electrònic.

S’efectuarà aquest enviament a l’adreça de correu electrònic que ens proporcioni el client al moment de formalitzar la seva compra.

 

8.5. Pagament de la compravenda

El pagament de la compra es podrà realitzar de les següents maneres:

Targeta de crèdit o dèbit: la validació del pagament s’efectua en el moment. La Botiga Online www.josemestre.com accepta les següents targetes:

VISA, MASTERCARD O QUALSEVOL TARGETA DISCOVER®

No es podrà realitzar cap pagament amb una targeta falsa o fraudulenta. Si existissin motius raonables per considerar que s’ha realitzat un pagament d’aquesta índole, JOSÉ MESTRE, SA quedarà autoritzada a anul·lar i informar les autoritats pertinents

Pagament per transferència: Es realitza una transferència bancària per l’ import total de la comanda (ports inclosos), al següent compte:

Beneficiari: JOSÉ MESTRE, S.A.
IBAN: ES44 2100 3012 8322 0047 0150

En aquest cas, al camp REMITENT o ORDENANT cal indicar el següent: Nº de comanda, nom i cognoms

El termini per a ordenar la transferència és de 7 dies laborables des de la realització de la comanda. No es considerarà efectiva la comanda fins que es confirmi el corresponent ingrés i per tant, els terminis de lliurament començaran a comptar a partir d’aquesta data.

 

8.6. Seguretat

Fer la compra a la Botiga Online www.josemestre.com, no és només una forma ràpida i còmoda d’adquirir els nostres productes, també és una forma segura. La garantia i el compromís en matèria de seguretat en les transaccions amb els clients ha estat des de sempre una de les nostres principals prioritats.

El nostre sistema de comerç electrònic es troba allotjat en un Servidor Segur la certificació ha estat obtinguda i avalada per CAIXABANK, S.A .. D’aquesta manera, tot enviament d’informació confidencial es realitza de forma totalment segura.

 

8.7. Devolucions

8.7.1 Terminis de devolució

El client disposa d’un termini de 14 dies hàbils a partir de la recepció del producte per assenyalar la seva intenció de tornar-lo. La sol·licitud s’ha de sol·licitar enviant un correu electrònic a contacto@josemestre.com. Quedaran excloses aquelles sol·licituds de devolució en què la mercaderia estigui danyada per l’usuari, utilitzada o no es conservi el seu embalatge original.

Un cop rebuda la sol·licitud de devolució JOSÉ MESTRE, SA enviarà un email de confirmació, indicant la manera de procedir, el client disposarà de 10 dies hàbils per enviar els articles.

El client ha d’acompanyar la devolució de la mercaderia juntament amb la documentació que li va ser remesa amb l’enviament inicial.

 

8.7.2 Devolucions de producte.

És requisit imprescindible per a les devolucions que el producte es trobi en perfectes condicions, sense utilitzar i en el seu embalatge original.

En qualsevol dels casos de devolució i un cop rebuda la mercaderia, JOSÉ MESTRE, SA procedirà a examinar detingudament el producte retornat i es comunicarà al client, en un termini màxim de 10 dies, si és procedent la restitució del producte o el reemborsament de l’ import.

 

8.7.3 Devolució i Reemborsament de Import.

Un cop acceptada la devolució, es procedirà a l’abonament de l ‘import corresponent mitjançant transferència bancària. Per a això, se sol·licitarà un número de compte bancari al client, on es realitzarà l’ ingrés corresponent de la devolució realitzada.

L’ import a retornar serà l’ import del producte o productes retornats menys les despeses d’enviament de la comanda inicial.

 

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. POLÍTICA DE PRIVACITAT

9.1. Responsable del tractament de les seves dades personals.

El responsable del tractament de les seves dades serà JOSÉ MESTRE, S.A., amb N.I.F A59943571 i domicili al C/Providència, 70 – 08024 Barcelona.

 

9.2 Finalitats del tractament de les seves dades personals.

 • I. Finalitats d’estudi i seguiment:
  1. Realitzar de manera proactiva l’anàlisi de riscos i aplicar sobre les seves dades tècniques, estadístiques i un control dels clients amb el propòsit d’estudiar productes o serveis que puguin adequar-se al perfil i a la situació comercial específica del signant i realitzar-li ofertes comercials adaptades a les seves necessitats i preferències.
  2. Realitzar la idoneïtat i el seguiment dels productes i serveis contractats i/o sol·licitats pel signant a JOSÉ MESTRE, S.A.
  3. Realitzar estudis i controls automàtics d’impagaments, incompliments o incidents derivats de productes i serveis contractats.
  4. Realitzar enquestes de satisfacció telefònicament o electrònicament amb l’objectiu d’avaluar els serveis oferts i/o rebuts per JOSÉ MESTRE, S.A.
  5. e) Dissenyar nous productes o serveis, millorar el disseny i la usabilitat dels ja existents, així com també definir o millorar les experiències dels usuaris en la seva relació amb l’entitat.
 • Finalitats de comunicació d’ofertes de productes, serveis i promocions. Enviar comunicacions comercials, tant en paper com a través de mitjans electrònics i/o telemàtics, relatives als productes i serveis que en cada moment comercialitzi JOSÉ MESTRE, S.A.

El signant podrà escollir en cada moment els canals o mitjans pels quals desitgi o no rebre comunicacions comercials indicades mitjançant la gestió de les oficines de JOSÉ MESTRE, S.A.

 

9.3. Dades tractades i font d’origen.

 • Totes aquelles proporcionades pel signant o mentre es mantingui la relació comercial.
 • Totes les que es generin dels productes i serveis de contractació i operacionals amb JOSÉ MESTRE, S.A., tals com poden ser la gestió de transferències rebudes i pagaments en tràmits administratius, etc.
 • Les obtingudes de les rets socials i canals telemàtics que el signant ha autoritzat consultar a JOSÉ MESTRE, S.A.
 • Les obtingudes d’organitzacions de tercers com a resultat de les sol·licituds d’agregació de dades efectuades per l’autor.
 • Les obtingudes de xarrades, murs, videoconferències o qualsevol altre mitjà de comunicació establert entre les parts.
 • Dades derivades de la prestació del servei: de forma indirecta, al derivar de la pròpia prestació del servei i del manteniment d’aquesta activitat web. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web.

 

9.4. Comunicació de les seves dades personals.

Les dades tractades per JOSÉ MESTRE, S.A. per a assolir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicades als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la comunicació: organismes i administracions públiques, entitats financeres i/o entitats que prestin el seu servei a JOSÉ MESTRE, S.A. Conforme amb l’anterior esmentat, les següents comunicacions de dades persegueixen garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual i/o comercial i donar compliment a obligacions legals de JOSÉ MESTRE, S.A.

 

9.5. Temps de conservació de les seves dades personals.

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial amb JOSÉ MESTRE, S.A. i després de la finalització d’aquesta, únicament a efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o alternativament neutralitzades.

 

9.6. Drets del signant.

Qualsevol interessat te dret a obtenir confirmació sobre si a JOSÉ MESTRE, S.A. estem tractant les seves dades personals, o no. De la mateixa manera, tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades, el signant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i cancel·lació de les dades, així com també oposar-se al seu tractament.

Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant carta certificada a l’atenció del departament d’atenció al client amb la referència “PROTECCIÓ DE DADES” a la nostra oficina central ubicada al C/Providència, 70 – 08024 Barcelona, adjuntant una còpia d’un document oficial d’identificació (DNI/CIF/Passaport).

Finalment, li comuniquem que pot presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció durant l’exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.

 

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals d’ús i navegació així com qualsevol relació entre l’usuari i JOSÉ MESTRE, SA es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de l’existència o contingut de les presents condicions generals o de les relacions entre l’usuari i JOSÉ MESTRE, SA, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona.